تبلیغات
شیمی تجزیه - جدول توصیفی بر چسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

جدول توصیفی بر چسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

نویسنده :احمد قسمی
تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1390-09:42 ب.ظ

 جدول توصیفی بر چسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

R PHRASES

R1

در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است  

R2

خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R3

خطر شدید انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R4

خطر تشكیل تركیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود دارد

R5

بر اثر حرارت دیدن ممكن است منفجر شود

R6

خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد

R7

ممكن است باعث ایجاد حریق شود

R8

تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ایجاد حریق شود

R9

امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

R10

قابل اشتعال است

R11

بسیار قابل اشتعال است

R12

به شدت قابل اشتعال است

R14

به شدت با آب واكنش می دهد

R15

تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شود

R16

امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسید كننده وجود دارد

R17

به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شود

R18

در هنگام استفاده امكان تشكیل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد

R19

ممكن است تشكیل پر اكسید های قابل انفجار دهد

R20

در صورت استنشاق زیان آور می باشد

R21

در صورت تماس با پوست زیان آور می باشد

R22

در صورت خوردن زیان آور می باشد

R23

در صورت استنشاق سمی می باشد

R24

در صورت تماس با پوست سمی می باشد

R25

در صورت خوردن سمی می باشد

R26

در صورت استنشاق  بسیار سمی می باشد

R27

در صورت تماس با پوست بسیار سمی است

R28

در صورت خوردن  بسیار سمی می باشد

R29

در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می كند

R30

در هنگام استفاده ممكن است بسیار قابل اشتعال شود

R31

در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شود

R32

در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای  بسیار سمی می شود

R33

خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود دارد

R34

باعث ایجاد سوختگی می شود

R35

باعث ایجاد سوختگی شدید می شود

R36

باعث تحریك چشمها می شود

R37

باعث تحریك دستگاه تنفسی می شود

R38

باعث تحریك پوست می شود

R39

خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد

R40

دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد

R41

خطر آسیب جدی به چشمها وجود دارد

R42

در صورت استنشاق ممكن است باعث ایجاد حساسیت شود

R43

در صورت تماس پوستی  ممكن است باعث ایجاد حساسیت شود

R44

خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود دارد

R45

ممكن است باعث ایجاد سرطان شود

R46

ممكن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیكی و وراثتی شود

R48

در صورت تماس طولانی امكان خطر آسیب های شدید بهداشتی وجود دارد

R49

در صورت استنشاق ممكن است باعث ایجاد سرطان شود

R50

برای آبزیان بسیار سمی است

R51

برای آبزیان سمی است

R52

برای آبزیان زیان آور می باشد

R53

ممكن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط های آبی شود

R54

برای گیاهان سمی است

R55

برای حیوانات  سمی است

R56

برای موجودات خاكزی   سمی است

R57

برای زنبورها سمی است

R58

ممكن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط زیست شود

R59

برای لایه ازن خطر ناك می باشدنوع مطلب : شیمی عمومی