تبلیغات
شیمی تجزیه - معرفی دستگاه UV

معرفی دستگاه UV

نویسنده :احمد قسمی
تاریخ:شنبه 9 مهر 1390-12:02 ب.ظ

اسپكتروفتومتری (UV )

قسمتهای مختلف دستگاه اسپكتروفتومتر

1- منابع تابش معمولی در اسپكتروفتومتری

- لامپ تنگستن برای ناحیه مرئی

- لامپ دتریوم برای ناحیه ماورا بنفش

2- منوكروماتور

- منشور

- شبكه

3- سل یا محل نمونه

- شیشه و پلاستیك برای ناحیه مرئی

- كوارتز برای ناحیه ماورابنفش

4- آشكارساز

- فتوتیوب

- فتومالتی پلایر (PMT)

5- ثبات

- نشانگرهای عقربه دار

- نشانگرهای دیجیتالی

ـ مانیتور

قانون بیر لامبرت: Beer-Lambert or Bouguer-Beer

شدت نور (اشعه الكترومغناطیسی) جذب شده متناسب با غلظت ماده و طول سل (مسیری كه نور می پیماید) دارد.

جذب تابش

(%T) عبور(درصد عبور)

:e ضریب جذبی مولی ضخامت سل (طول مسیر عبور اشعه الكترو مغناطیس)

C: غلظت mol.L-1

طرز تعیین غلظت یك ماده توسط اسپكتروفتومتری

1ـ تهیه محلول بلانك (یا محلولی كه دارای تمامی گونه‌ها بغیر از گونه مورد نظراست)

2ـ تهیه نمونه‌های استاندارد از گونه‌ موردنظر با غلظتهای مشخص

3ـ قرائت جذب محلولهای استاندارد

4ـ رسم جذب برحسب غلظتهای استاندارد و بدست آوردن نمودار كالیبراسیون

5ـ اندازه‌گیری جذب محلول مجهول و بدست آوردن غلظت مجهول از روی نمودار

- در عمل ابتدا محلول بلانك در سل قرار داده شده شكاف منبع تابش بسته شده 100% جذب یا صفر درصد عبور تنظیم می‌شود

- سپس شكاف منبع تابش باز شده 100% عبور یا صفر درصد جذب تنظیم می‌شود

- بعد از تنظیم صفر و 100جذب محلولهای استاندارد و مجهول اندازه‌گیری می‌شود.

 

 

عوامل انحراف از قانون

1ـ انحرافهای شیمیایی

تفكیك، پلیمری شدن, تجمع، تشكیل كمپلكسهای مختلف، حلال‌پوشی ترکیبات مورد اندازه گیری، تغییر pHمحیط و...

2ـ انحرافهای فیزیكی

 تغییر رنگ برخی از مواد متناسب با تغییر غلظت، تفاوت ضریب شکست در محلولهای رقیق و غلیظ

3ـ انحرافهای دستگاهی

تكفام نبودن تابش، آلودگی سلها، خطی نبودن جریان حاصل در دتکتور(فتوسل) با شدت نورتابشی، تغییر در مقدار الكتریسیته و درجه حرارت.

روش عمل:

1- تنظیم λ ماکس در روی اسپكتروفتومتر

2- تهیه محلولهای استاندارد

3- تعیین جذب محلولهای استاندارد و رسم نمودار كالیبراسیون

4- تعیین جذب نمونه‌های مجهول تعیین غلظت نمونه مجهول از روی نمودار كالیبراسیون